Certifikácia spoločnosti

Po ukončení predcertifikačného auditu bol spoločnosti Vladimír Dostál, zemní práce, autodoprava, s.r.o., ako aj jej organizačnej zložky na Slovensku pridelený certifikát kvality, Bozp a enviromentu s platnosťou od 24.08.2011. Udelenie certifikátov je výsledkom snahy vedenia spoločnosti o neustále zvyšovanie kvality práce, systému managmentu BOZP a managmentu enviromentálnej politiky. Vedenie spoločnosti prijalo pre každú z politík zásady udržania a rozvoja jednotlivých politík. Tieto zásady sú nižšie popísané.

Environmentálna politika

EN ISO 14001Environmentálna politika vyhlásená spoločnosťou Vladimír Dostál, zemní práce, autodoprava, s.r.o., ako aj jej organizačnej zložky na Slovensku je základným dokumentom poukazujúcim na postoj vedenia celej spoločnosti a jej zamestnancov k ochrane životného prostredia.
Pre trvalé zlepšenie ochrany životného prostredia sa naša spoločnosť zaväzuje:

 • dodržiavať právne iné požiadavky súvisiace s ochranou životného prostredia
 • prevádzkovať svoje činnosti s ohľadom na prevenciu a minimalizáciu škôd v oblasti životného prostredia
 • využívať komplexný systém vzdelávania a výcviku zamestnancov, k trvalému zvyšovaniu ich povedomia a získania potrebných znalostí v otázkach životného prostredia
 • zaviesť a pravidelne preverovať systém environmentálneho manažérstva s cieľom jeho trvalého zlepšovania a optimalizovania vplyvov činností na životné prostredie
 • zabezpečiť realizáciu a udržiavanie programu environmentálneho manažérstva
 • klásť dôraz na znižovanie negatívneho vplyvu nakupovaných produktov na životné prostredie

Od zamestnancov spoločnosti sa očakáva, že sa budú riadiť zásadami environmentálnej politiky spoločnosti a tým prispejú k zlepšeniu životného prostredia a znížia negatívnu záťaž na životné prostredie.

Politika BOZP

ČSN OHSAS 18001Politika BOZP vychádza z vytváranie zdravých a bezpečných pracovných podmienok pre svojich zamestnancov, zmluvných dodávateľov a návštevníkov.
Tvorí nedeliteľnú súčasť naplnenia legislatívnej požiadavky a systému manažérstva spoločnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zavedením systému podľa OHSAS 18001.
Našim cieľom je zaistiť a neustále zvyšovať pracovnú pohodu a kultúru práce v spoločnosti, vytvárať vhodné pracovné prostredie a sociálne istoty pre svojich zamestnancov.

 • Zabezpečiť a presadzovať všetky povinnosti vyplývajúce z právnych a iných požiadaviek súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci.
 • Venovať trvalú pozornosť vytváraniu podmienok pre zvyšovanie úrovne kultúry práce a celkovej pracovnej pohody.
 • Prostriedkom prevencie predchádzať prevádzkovým nehodám, ktorých dôsledky by mohli mať negatívny dopad na zdravie zamestnancov a iných osôb.
 • Vytvárať podmienky pre bezpečné, nezávadné a zdravie neohrozujúce pracovné prostredie a prijímať opatrenia k znižovaniu možných rizík a zdolávaniu mimoriadnych udalostí za účelom ich odstránenia.
 • Zabezpečiť a presadzovať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u našich zmluvných partnerov a uprednostňovať takých zmluvných partnerov, ktorí uplatňujú rovnaké princípy.
 • Trvale zlepšovať pracovné postupy a pracovné podmienky našich zamestnancov tak, aby bol minimalizovaný ich negatívny dopad na životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
 • Využívať a zlepšovať systém vzdelávania svojich zamestnancov k zvyšovaniu ich odborných znalostí v nadväznosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • Pravidelne preskúmavať vhodnosť a primeranosť vyhlásenej politiky BOZP.

Od zamestnancov očakáva spoločnosť, že v rámci svojich kompetencií a zodpovedností aktívne a s plnou vážnosťou prispejú k trvalému plneniu zásad vyhlásenej politiky BOZP. Budú sa aktívne podieľať na jej realizácii a plnení cieľov za účelom neustáleho zlepšovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Politika kvality

EN ISO 2001Vychádzajúc zo strategického zámeru spoločnosti, ktorým je zabezpečiť nepretržitý nárast produkcie spoločnosti pri trvalo udržateľnej vysokej kvalite výrobkov a poskytnutých služieb, vytvárať nové ponuky produktov na základe poznania súčasných a budúcich individuálnych potrieb a očakávaní zákazníka.
Uvedomujúc si význam kvality, ako kľúčového ukazovateľa úrovne každej zákazníckej firmy sa vedenie spoločnosti zaväzuje:

 • vybudovať a udržiavať integrovaný manažérsky systém a zabezpečiť trvalé zlepšovanie jeho efektívnosti
 • k snahe o nepretržité zlepšovanie výkonnosti a efektívnosti riadenia procesov
 • uplatňovať prevenciu ako jeden z nástrojov zlepšovania kvality procesov
 • v primeranej miere vplývať na správanie svojich dodávateľov s cieľom neustále zvyšovať ich kvalitu
 • systematickým vzdelávaním podporovať osobný a profesijný rast zamestnancov
 • zamerať sa na zákazníka za účelom dosiahnutia trvalej dôvery zákazníkov čím si spoločnosť upevňuje postavenie u svojich odberateľov

Pre dosiahnutie uvedených záväzkov vedenie spoločnosti očakáva plnú angažovanosť každého zamestnanca v rámci jeho pôsobnosti a zaväzuje sa podporovať aktivity smerujúce k ich dosiahnutiu. Zabezpečenie kvality a jej neustále zlepšovanie je základnou úlohou a povinnosťou každého zamestnanca spoločnosti.

V Detve, 26.9.2011

Vladimír Dostál
Majiteľ

 

Ing.Zdenka Špaňová
Vedúci organizačnej zložky

Neprehliadnite

Prinášame vám zaujímavý rozhovor s bývalým konateľom slovenskej organizačnej zložky našej spoločnosti, Ing. Mariánom Hanuskom. Viac informácií.

Podrobné informácie o našej firme a jej možnostiach nájdete v profile firmy.

Kontakt

Email: info@zemniprace-dostal.sk
Adresa: Vladimír Dostál, zemní
práce, autodoprava, s.r.o. -
organizačná zložka
Ku Bratke 11
934 05 Levice